Hindu

Denominations based on:

  • Belief in God [Creator/Super Power/ Om/ Brahma] i.e. Astik or Nastik
  • Way of Worship: Sakaar-Sagun Upasana or Nirakaar-Nirgun Upsana: Arya Samaaj, 
  • Main God Worshipped: Shiv, Vishnu, Shakti and other deities too.
  • Guru/ Founder: Arya Samaaj, Isha Foundation by Sadguru, BAPS, ISKON, Sri Ravi Shankar; Pushti Margi, Sahaj Yog, Swadhyay, Kriya-Yogis,