Up-Puran

These are 18 Up-purans. These are listed below.

Sanatkumar Narasimha Brihannaradiy
Shivrahasy Kapila Durvasa
Bhargava Varuna Kalika
Nandi Surya Devi-Bhagavat
Ganesh Hans Samba
Vaman Parasara Vashishta
By some other sites, the list of up-purans are: Adi, Nilamata, Parashara, Saura, Vishnudharmottara, Kalki, Purusottam, Shiv, Vishnudharma.  

We need to confirm which are Purans, Up-Purans and Rishi Smritis.